Skip to main content

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
(dále jen VOP)


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP) společnosti Świat Lnu Sp. z o.o. se sídlem v Kamienné Górze, ul. Nadrzeczna 1a, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Obvodním soudem pro Vratislav-Fabryczna ve Vratislavi IX. hospodářský úsek Národního soudního registru pod číslem KRS 0000037171, DIČ 526-25-66-337 (dále jen: ŚL).
 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny prodeje a dodání ŚL s výjimkou prodeje spotřebitelům (fyzická osoba kupující zboží nebo objednávající službu přímo nespojenou s jejím podnikáním nebo profesní činností) a podnikatelům, kteří jsou fyzickou osobou, která uzavírá smlouvu přímo související s jejím podnikáním, pokud ze znění této smlouvy vyplývá, že pro tuto osobu tato smlouva nemá profesní povahu (vyplývající především z předmětu provozovaného podnikání zveřejněného na základě předpisů o Centrální evidenci a informačním systému o živnostenském podnikání). Osoby uvedené ve větě předchozí – dále jen „Oprávněné osoby“ – mají právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo provozovnu podniku bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, a to dle podmínek uvedených v příloze č. 1 k VOP. Oprávněné osoby mohou za tímto účelem využít vzor prohlášení, který je přílohou č. 2 k těmto VOP.
 2. VOP jsou úpravou podmínek odpovědnosti za právní a fyzické vady stanovených v občanském zákoníků a mají přednostní uplatnění pro všechny kupní smlouvy, dodávky, zakázky, poskytování služeb a jiné podobné smlouvy uzavírané společností ŚL, a to pokud kogentní právní předpisy nebo individuálně ujednaná smluvní ustanovení nestanoví jinak.
 3. Veškeré informace o výrobcích a službách – a především popisy, technické a užitkové parametry, ceny – uvedené v propagačních složkách, katalozích a na webových stránkách www.swiatlnu.pl, nejsou nabídkou ve smyslu čl. 66 obč.zák. nebo čl. 661 obč.zák. avšak je nutno považovat je za výzvu k uzavření smlouvy ve smyslu čl. 71 obč.zák. v souladu s podmínkami těchto pravidel.
 4. Objednávky jsou přijímány písemně nebo ústně a stávají se závaznými teprve v okamžiku jejich písemného potvrzení společností ŚL. Veškeré změny podané objednávky lze změnit pouze písemně.
 5. V případě výroby výrobků nebo poskytování služeb dle vzorce předloženého Objednávatelem / Odběratelem, nebo prezentovaným ŚL, ŚL se zavazuje vykonat reprodukce v souladu s technickými možnosti. V realizaci smlouvy jsou dovolené malé odchylky od vzorku a mezi jednotlivými výrobními sérii tykající se vzhledu a barvy spojené s technickými a technologickými možnosti. Mírné odchylky od vzorce nelze považovat za důvod reklamace. Nedoporučujeme použití (spojení) různých výrobních šarži / dodávek k zhotovení jednoho výrobku.
 6. Digitální tisk na tkaninách vyhotovených z přírodních vláken (hlavně lněných, konopných, bavlněných) je vystavený riziku výskytu mírných chyb tisku, tj. malých bodů v barvě pozadí tkaniny. Je to důsledek povahy látky a je to přírodní jev.
 7. Z ohledu na technické a technologické podmínky tkanin a postup tisku, ŚL dovoluje mírné rozdíly rozměrů a tvaru vzoru vytištěného na látce ve srovnání s grafickým projektem, např. svislé a vodorovné čáry a taky prvky vzoru, které tvoří přesnou přímku, po vytištění můžou být mírně nerovné.
 8. Objednatelé jsou povinni disponovat autorskými právy nebo ochrannými známkami ke vzorům předaným k výrobě. ŚL z tohoto titulu nenese žádnou odpovědnost ve vztahu k třetím osobám.
 9. Odchylky v rozsahu velikosti dodávky a technických specifikací výrobků jsou přípustné v souladu s obecně přijatou tolerancí, čili +/-5 %.
 10. Místem plnění smlouvy je sídlo ŚL.
 11. Dodání zboží může být provedeno prostřednictvím jeho dodání do sídla Objednatele nebo na adresu uvedenou Objednatelem. Dodání zboží je prováděno na náklady a riziko Objednatele. Dílčí dodávky jsou přípustné.
 12. V případě prodlení s dodávkou ze strany ŚL, je Objednatel oprávněn uplatnit svá zákonná práva teprve po sjednání s ŚL náhradního termínu dodání.
 13. V případě výskytu překážek, za které ŚL nenese vinu, bude termín dodání odpovídajícím způsobem prodloužen, a to bez ohledu na to, zda se tyto překážky vyskytnou na straně Objednatele, Odběratele, ŚL, nebo třetích osob.
 14. ŚL nenese odpovědnost za opoždění nebo nesplnění povinností, k nimž se zavázala, v takovém rozsahu, v jakém to bylo způsobeno vlivem vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí vnější události nebo spojení událostí či okolnosti, na které ŚL nemá vliv, a které nebylo možné předvídat (takové jako především: válka, požár, epidemie, povodeň, překážky na komunikacích, nepokoje ve společnosti nebo katastrofy staveb či budov, následky vyplývající z legislativních norem a exekutivy), či události, za které ŚL nenese vinu, a to především jednání či opomenutí týkající se subdodavatelů či třetí osoby, pomocí nichž ŚL plní závazek (dodavatelé surovin, kurýři, atd.).
 15. V případě výskytu vyšší moci nebo překážek uvedených v bodu 10, ŚL neprodleně druhou stranu vyrozumí o nemožnosti plnění svých závazků spolu s uvedením předpokládané doby trvání překážky znemožňující plnění povinností a v rámci možností s druhou stranou dohodne podniknutí případných kroků za účelem odstranění následků vlivu vyšší moci či nemožnosti nezaviněného plnění závazků.
 16. Za okolností popsaných v bodech 10-13 Odběratel nemá nárok na jakékoliv odškodnění od ŚL za vzniklé škody, a to včetně ušlého zisku.
 17. Bez ohledu na ustanovení bodu 14 Objednatel, jak rovněž Odběratel, v každém jiném případě nemohou nárokovat odškodnění, opravu nebo výměnu výrobku či odstoupení od smlouvy z důvodů, za které ŚL nenese vinu, opoždění dodání, a také, pokud škody nevznikly z důvodu hrubé nedbalosti nebo účelové jednání společnosti ŚL.
 18. Odškodnění z titulu nepřímých škod v podobě ušlého zisku je vyloučeno.
 19. Do okamžiku zaplacení plné nákupní ceny výrobek zůstává ve vlastnictví ŚL. Do okamžiku plného uhrazení pohledávky Objednatel nese plné riziko ztracení, ztráty nebo zhoršení stavu výrobku vhodného k normálnímu použití.
 20. V případě zajištění výrobků třetími osobami před datem přechodu vlastnického práva k těmto výrobkům na Objednatele (bod 17), je Objednatel/Odběratel povinen informovat třetí osoby o tom, že tyto výrobky jsou ve vlastnictví ŚL, a vhodným způsobem je označit a vyrozumět ŚL o jejich zajištění.
 21. Podaná reklamace nebo nesprávně provedená zakázka nejsou důvodem pro pozdržení platby za objednané zboží/poskytnutou službu.
 22. Platby ve prospěch ŚL jsou splatné včetně DPH, a to v měně, ve které byly vystaveny faktury a účty, a to ve lhůtě stanovené společností ŚL v potvrzení objednávky nebo určené společností ŚL jinou formou, pokud v tomto rozsahu nebyly sjednány jiné písemné dohody. Splatnost běží od data vystavení faktury nebo účtu.
 23. Uhrazené zálohy nepodléhají úrokům či valorizaci.
 24. Veškeré zákazy postoupení a podmínky Objednatele podobného znění nejsou závazné.
 25. V případě prodlení s převzetím výrobku a/nebo služby, je ŚL oprávněna vystavit fakturu s částkou v hodnotě výrobku a/nebo služby, a uchovat jej na riziko a náklady Objednatele (0,1% částky včetně DPH vyplývající z faktury za každý započatý kalendářní den) v sídle ŚL nebo na náklady a riziko Objednatele u subjektu k tomu oprávněnému. V případě prodlení s převzetím výrobku a/nebo služby ŚL nese odpovědnost pouze v případě hrubého zavinění nebo pohoršení stavu předmětu prodeje a/nebo dodání. V případě, že škoda vzniklá ŚL z titulu nepřevzetí výrobku Odběratelem/Objednatelem přesahuje sjednanou smluvní pokutu, je ŚL oprávněna nárokovat uspokojení dodatečného nároku dle všeobecných zásad.
 26. Objednatel/Odběratel je povinen výrobek a/nebo službu zkontrolovat z hlediska množství a případných viditelných škod (vnější poškození zásilky) v okamžiku převzetí, a z hlediska kvality (nevztahuje se na vady, které je možné zjistit při převzetí) ve lhůtě 7 dnů od převzetí, a neprodleně v této lhůtě je nutno případné vady nahlásit. Reklamaci je nutno podat písemně a současně je nutno předat ŚL veškerou dokumentaci spojenou s objednávkou, informace o čísle faktury a čísle výdejního dokladu, dále je nutno předložit důkazy o existenci vad (včetně fotodokumentace), specifikovat předmět reklamace, důvod reklamace a nároky spojené s reklamací.
 27. V případě výskytu vady výrobku a/nebo služby z příčin ležících na straně ŚL, je ŚL oprávněna dle vlastního uznání vadu odstranit nebo výrobek vyměnit za nezávadný výrobek. Pokud odstranění vady nebo opravu provést nelze, ŚL si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy. Připouští se několik pokusů o odstranění vady, opravu výrobku či realizace náhradního dodání.
 28. Pokud ŚL na výrobky poskytuje záruku, odpovědnost z tohoto titulu –jak rovněž z titulu odpovědnosti za právní a fyzické vady, se nevztahuje na:
  1. škody vzniklé v důsledku neprovedení vyžadovaných servisních služeb
  2. škody vzniklé v důsledku přirozeného opotřebení, přílišného zatížení, závadné údržby.
  3. škody vzniklé v důsledku působení chemických, elektrických nebo elektrolytických faktorů, působení vody, větru a podobných.
  4. škody vzniklé během přepravy
  5. škody vzniklé z jiných důvodů neležících na straně ŚL.
 29. Nároky z titulu záruky může vůči ŚL uplatňovat pouze Objednatel.
 30. ŚL může na výrobky poskytovat záruku za zvláštně sjednaných podmínek. Záruka nevylučuje, neomezuje ani neodkládá oprávnění kupujícího vyplývající z předpisů o odpovědnosti za právní a fyzické vady prodané věci (se zohledněním úprav odpovědnosti za právní a fyzické vady zavedených těmito VOP).
 31. V případě neoprávněného odstoupení od smlouvy Objednatelem, je Objednatel povinen, dle uvážení ŚL (rovněž v případě nezavinění nebo nevzniknutí škody) zaplatit paušální odškodnění (smluvní pokuta) ve výši 30 % z částky účtu či faktury nebo sjednanou odměnu. Pokud škoda ŚL z titulu odstoupení od smlouvy přesahuje výši stanovené smluvní pokuty, je ŚL oprávněna uplatnit dodatečné nároky dle všeobecných zásad.
 32. ŚL může v libovolném okamžiku od smlouvy odstoupit, a to aniž by mu vznikla jakákoliv odpovědnost, pokud okolnosti vyskytující se na straně Objednatele odůvodňují předpoklad, že Objednatel nebude schopen splnit své platební závazky vyplývající z kupní smlouvy a/nebo smlouvy o dodání, a především v případě prodlení s platbou nebo soudní dohody Objednatele s jeho věřiteli za účelem uhrazení dluhů, nebo v případě zahájení exekučního či insolvenčního řízení. V případě výskytu okolností uvedených ve větě předchozí Objednatel může být dle uvážení ŚL (rovněž v případě nezavinění nebo nevzniknutí škody) zavázán k zaplacení paušálního odškodnění (smluvní pokuta) ve výši 30 % z částky účtu či faktury nebo sjednané odměny. Pokud škoda ŚL z titulu odstoupení od smlouvy přesahuje výši stanovené smluvní pokuty, je ŚL oprávněna uplatnit dodatečné nároky dle všeobecných zásad.
 33. Objednatel prostřednictvím spolupráce s ŚL vyjadřuje souhlas s využíváním společností ŚL veškerých údajů, které této společnosti předává v rámci společných aktivit, a to včetně informování potenciálních zákazníků, bez omezení v rozsahu formy prezentace a místa zveřejnění, o realizaci smlouvy mezi ŚL a Objednatelem.
 34. Smluvní vztah mezi ŚL a Objednatelem se řídí polským právem. Úmluva o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11.04.1980 (Vídeňská úmluva, CISG) je vyloučena.
 35. Objednatel spolu s podáním objednávky společnosti ŚL současně potvrzuje, že si VOP pozorně přečetl, a že je v plném rozsahu akceptuje.
 36. Objednatel není oprávněn provést postoupení svých nároků vůči ŚL.
 37. Neplatností jednotlivých ustanovení VOP není nyní ani v budoucnosti dotčena platnost ostatních ustanovení. V takovém případě Objednatel a ŚL nahradí neúčinné ustanovení jiným ustanovením, které bude co možná nejbližší dosažení ekonomického cíle nahrazovaného ustanovení.
 38. ŚL připouští uzavření s Objednatelem společně odsouhlasených odlišných obchodních podmínek.
 39. Písemná forma úkonů uvedených v VOP je povinná, jinak je daný úkon neplatný. Stanoví se, že písemnou formou je listinná nebo elektronická forma ve smyslu ustanovení občanského zákoníku, a to včetně zaslání doporučeného dopisu nebo e-mailové zprávy, pokud příjemce obdržení e-mailové zprávy potvrdil například formou odpovědi na tuto zprávu.
 40. Ve věcech těmito ustanoveními neupravených se použijí předpisy polského práva, a především ustanovení občanského zákoníku (ze dne 23. dubna 1964 Sb. č. 16, pol. 93).
 41. Veškeré spory a nároky spojené s prodejem nebo dodáním, nebo vzniklé z jiných titulů, budou rozhodovány příslušnými polskými obecnými soudy místně příslušnými podle sídla společnosti Świat Lnu Sp. z o.o.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE SANKČNÍCH PŘEDPISŮ VYDANÝCH V SOUVISLOSTI S VÁLKOU NA UKRAJINĚ.

Při zadávání objednávky je objednatel povinen dodržovat sankční předpisy zavedené – z důvodu agrese Ruska a Běloruska na Ukrajině – vydané Organizací spojených národů, Evropskou unií, členskými státy Evropské unie a Evropským hospodářským prostorem, Spojenými státy americkými a další zeměmi (dále jen: „sankční ustanovení”), a zejména prohlašuje, že
 1. na Objednatele se nevztahují žádné sankční ustanovení ani jiná omezující opatření uložená na základě sankčních ustanovení a sankční ustanovení ve vztahu k Objednateli a předmětu transakce transakci nezakazují (dále jen: „Sankcionovaný subjekt“);
 2. Objednatel není přímo ani nepřímo vlastněn ani kontrolován žádnou právnickou nebo fyzickou osobou, která je Sankcionovaným subjektem.
 3. jakékoli zboží nebo služby, na které je uzavřena smlouva s ŚL, nebudou přímo nebo nepřímo dostupné Sankcionovanému subjektu nebo nebudou použity ve prospěch Sankcionovaného subjektu v rozsahu, v jakém takové jednání není povoleno podle sankach ustanovení;
 4. Objednatel je povinen neprodleně informovat ŚL o změnách v pokrytí Objednatele nebo skutečného vlastníka Objednatele výše uvedenými opatřeními.
 5. Porušení sankčních ustanovení bude mít za následek odpovědnost Objednatele vůči ŚL za případnou škodu a může mít za následek i pozastavení realizace a následně – pokud omezení trvá déle než měsíc – odstoupení od plnění smlouvy (bez ohledu na stupeň implementace) a bez jakékoli odpovědnosti ŚL.
 6. ŚL si může z částek již uhrazených Objednatelem ponechat částku rovnající se nákladům vynaloženým v souvislosti s objednávkou, která z důvodu zavedení omezení nebyla splněna, včetně nákladů na skladování hotového zboží.
 7. Neplnění nebo nesprávné plnění povinností ŚL, včetně neprovedení služby nebo nedodání objednávky včas, se nepovažuje za porušení spolupráce smluvních stran, pokud je způsobeno zavedenými zákazy nebo omezeními. na základě mezinárodních nebo vnitrostátních sankčních ustanovení